Somogyi Református Egyházmegye Honlapja

Steinbach József - püspökjelölt

2020-10-06 16:30:50 / Konc Gáll László


„Utánam jön, aki erősebb nálam.” (Márk 1,7) Utánam jön, aki erősebb nálam! Ez szolgálatunk szívverése: Jézus Krisztus, aki a legerősebb, megáldja a mi erőtlen szolgálatunkat. Ő, az Úr az, aki a Szentlélek pecsétjét ráteszi majd töredékes szolgálatunkra és életünkre, hogy áldássá legyünk. A mi munkánk nem hiábavaló az Úrban! (1Korinthus 15,58) Mindenekelőtt, hálásan köszönöm a Dunántúli Református Egyházkerületnek, a dunántúli reformátusság nagy családjának, az előző két ciklusban irántunk és személyesen irántam tanúsított bizalmát. Minden közvetlen szolgatársam és munkatársam nevében is köszönöm. Köszönöm a jelölő egyházmegyei közgyűlések bizalmát is. A tizenkét esztendőért kimondhatatlanul hálás vagyok az Úrnak; bízva a harmadik ciklus lehetőségében, hiszen sok feladatunk van még, folyamatban lévők, újak. A gyülekezetek döntését mindenben alázattal és Isten akarataként fogadom el.

Mit tettünk eddig? Herenden, 2020. szeptember 3-án tartottuk a cikluszáró egyházkerületi közgyűlésünket. Erre az alkalomra megjelent egy háromszáz oldalas cikluszáró püspöki jelentés, amely olvasható a www.refdunantul.hu oldalon. Itt részletesen bemutatom azokat a területeket, ahol örömmel és igyekezve szolgáltunk, mint akik – az Úr kegyelméből – szeretnék építeni a dunántúli reformátusság nagy családjában az Isten országát. Ebben a jelentésben további feladatainkra is részletesen kitérek, itt csak vázlatosan tudom érinteni ezeket. Melyek a további feladataink? Megtartani és erősíteni a közösséget, a dunántúli református identitást, az egységet és családiasságot, megtartani a pásztori lelkületet. * Tevékenyen reagálni a körülöttünk tapasztalható változásokra, de hinni, hogy az Úr megőrzi népét. * Átgondolni, milyen hatékonyabb módon segíthetünk a sorvadó gyülekezeteinken, anyagilag megbecsülve, lelkesítve, támogatva az itt szolgáló lelkipásztorainkat, buzdítva minden itt élő, hűséges gyülekezeti tagunkat. * Még jobban erősíteni a stabil gyülekezeteinket és a nagyvárosi gyülekezetek szolgálatait, felfedezve a nyugati mobilizációs irány missziós lehetőségeit. * Megtalálni az útját annak, miként lehetnek áldottabbak és eredményesebbek a missziói programjaink; miként találhatjuk meg az alkalmas embert az alkalmas helyre. * Belátni, hogy ne húzzuk folyamatosan a „fogyunk” vészharangot, amire sok tekintetben az adatok sem adnak okot * Segíteni a feszültségek oldását, a konfliktusok megoldását, az együttes szolgálat örömét, egy-egy adott gyülekezetben. * Buzdítani a lelkészeket az odaadó szolgálatra, még jobban segíteni őket, anyagilag és lelkileg is. * Nehéz ügyekben bíróságaink döntéshozatalának gyorsítása fontos lenne, a törvényes keretek között. * Átgondolni, mit tehetünk az iskolai hitoktatás mellett a gyülekezeti hitoktatás erősítéséért. * Fontos az egyházfinanszírozás újragondolása; a beruházások forráshiányának megoldása; miközben a külső támogatások nem csökkenthetik a gyülekezeti adakozó kedvet. * Fontos az intézmények és fenntartók; intézmények, gyülekezetek, lelkészek szolgálati harmóniájának megtalálása; az estleg még átvételre felkínált intézményekkel kapcsolatos felelős döntéshozatal, a hosszútávú, felelős tervezés, legfelsőbb szintű garanciák kiépítése. * Fontos az erős egyházmegyékhez erősebb helyi felelősséget rendelni. * Kikerülhetetlen az ifjúsági munka megerősítése; a következő generáció megszólítása, gyülekezetekbe való beépítése. * Előadói rendszer újragondolása. * Nélkülözhetetlen a megnövekedett feladatok miatt szakemberek beállítása, kisebb osztályok létrehozása a főbb területeken; a nem lelkészi jellegű testvéreink szakmaiságának bekapcsolása; az egyes területen elhívott és szakértő lelkészek bevonása a szolgálatba. * Folytatni kell a korábban működő és áldássá lett szolgálati területeket, még akkor is, ha a szolgálati arányokat külső meghatározók folyamatosan átalakítják. * Biztosítani kell továbbra is a precíz ügyintézési rendszert, adminisztrációt. * Épületállományunk átgondolása is nélkülözhetetlen. * Imádkoznunk kell társadalmi presztízsünk hiteles növekedéséért; a hit, a lelkiség, az evangéliumi lényeg növekedéséért, megbecsülve a hatékony módszereket, de minden tekintetben, túllépve a menedzser és technokrata egyházszemléleten. Szakmai önéletrajz Steinbach József (Veszprém, 1964. június 21. –[1]). Jelenleg a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke. Ezt a tisztségét 2009 óta tölti be. Püspök 4 Iskolai végzettségei: Református Theológiai Akadémia Budapest, református lelkészi oklevél (1991) * Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar, középiskolai református vallástanári diploma (1999) * Veszprémi Egyetem (Pannon Egyetem) – Bölcsészettudományi Kar, antropológia-etika-társadalomismereti szak; etika, ember és társadalomismeret szakos tanári diploma (2008) * Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Kar, Doktori Iskola (2012) * Károli Gáspár Református Egyetem – Doktori cím, Dr. h.c. (2019) Szolgálati helyek és területek: Balatonalmádi – Balatonfűzfői Református Társegyházközség (1990-óta). * Szolgálati tisztségek: Egyházmegyei missziói előadó (1996- 2000), egyházmegyei tanácsos (1996-tól), egyházkerületi tanácsos (1998-tól), egyházmegyei lelkészi jegyző (2002-től), egyházmegyei lelkészi főjegyző (2007-től). * Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője (püspök-helyettes, 2007– 2008). * Dunántúli Református Egyházkerület püspöke 2009-óta. * A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke 2012-től. Tudományos munkássága: Óraadó tanár, kutató - Pápai Református Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai Tanszék, homiletika oktatása (1999-től). * Évente előadások a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, a hatodévesek szemináriumán. * Rendszeresen előadások a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai szekciójában. * Számos egyházvezetői előadás, konferencia, megszólalás, médiaszereplés szakmai szolgálati naplóban vezetetten. * Rendszeres publikációk teológiai szaklapokban, és számos felületen, adatbázisban rögzítetten. * Kötetei: igehirdetések, bibliameditációk, fotómeditációk, novellaszilánkok, homiletikai tanulmányok, püspöki jelentések. A Dunántúli Református Egyházkerület kiadásában megjelent számos kötet szerzője, szerkesztője, társszerkesztője. * Reformátusok Lapjában – Ige mellett rovat vezetése – 2009 elejétől. Kitüntetések, elismerések, díjak: Balatonfűzfő díszpolgára (2010. augusztus 20.) * „Balatonalmádi Városért” Érdemrend (2014. augusztus 20.) * Magyar Érdemrend középkeresztje (2018. március 15.) * „Balatonfűzfőért” Érdemrend (2020. augusztus 20.) Pápa–Balatonalmádi, 2020. szeptember 24. Steinbach József