Somogyi Református Egyházmegye Honlapja

Dr. Nemes Pál - Egyházkerületi főgondnokjelölt

2020-10-06 16:30:40 / Konc Gáll László

Dr. Nemes Pál

"A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok." (Róm. 12.11)

1969. szeptember 20-án születtem Kaposváron, református szülők gyermekeként. Édesapám somogyjádi református családból származik, aki maga is presbiteri tisztséget töltött be a Kaposvári Református Egyházközségben Bellai Zoltán Nagytiszteletű Úr megválasztását követően.

Édesanyám Balatonkilitin született református családban, jelenleg is presbiter a Kaposvári Református Egyházközségben. Nagyapám Dr. Nagy István több mint negyven évig szolgált református lelkészként Balatonkilitin, szolgálata alatt vált önálló egyházközséggé Siófok.A pécsi jogi egyetem elvégzése után 1996-ban költöztem Nagykanizsára. 1996. június 29-én a nagykanizsai református templomban kötöttem házasságot Dr. Nagy Gabriellával, aki jelenleg is életem társa és 2000-ben született Gábor, valamint 2002-ben született Benjámin nevű gyermekem édesanyja. 1997.-óta ügyvédként dolgozom Nagykanizsán. 2000-től néhai Nt. Balogh Tibor Esperes Úr felkérése alapján vállaltam el Nagykanizsai Református Egyházközségben a presbiteri tisztséget, majd 2007-től a gyülekezet egyik gondnokának választottak. 2013 január 1-től Nt. Hella Ferenc Lelkipásztor Úr mellett a Nagykanizsai Református Egyházközség főgondnoki tisztét töltöm be. 2003-tól egyházmegyénkben a Somogyi Református Egyházmegyében is vállaltam feladatokat. 2003 és 2008 között egyházmegyei bíró tisztséget töltöttem be, majd 2009.-től 2014. december 31.-ig egyházmegyei tanács, valamint az egyházkerületi tanács tagja voltam, továbbá egyházkerületi bírói tisztséget is elláttam. 2015. január 1-től Somogyi Református Egyházmegye gondnokának választottak meg. Az egyházi szolgálataimat hitemnek és lelkiismeretemnek megfelelően legjobb tudásom szerint „a buzgóságban nem lankadva” láttam el. Hiszem, hogy az egyház a hívők szolgáló közössége. Főgondnok 8 Presbiterré választásomat követően rendszeresen részt vettem az egyházkerületi gondnoki konferenciákon, melyeken az évek során megismerkedtem a kerületünk egyházközségeinek eredményeivel gondjaival és gondnoktársaimmal barátságokat kötöttem. A Somogyi Református Egyházmegye gondnokaként megtapasztaltam a városi és kis falusi gyülekezeteket egyaránt magába foglaló iskolafenntartó egyházmegye irányításának minden örömét és nehézségét. Az egyházkerületi főgondnoki tisztségre történő jelölés elfogadásakor számomra nagy motivációt jelent, hogy megválasztásom esetén Főtiszteletű Steinbach József Püspök Úrral szolgálhatok együtt, úgy érzem gyülekezeti és egyházmegyei gondnokként, valamint jogászként szerzett tapasztalataimat kamatoztatva eredményesen tudnánk együtt dolgozni és haladni a jelenlegi kerületi vezetés által megkezdett úton. Hiszem, hogy egyházközségi, egyházmegyei, vagy egyházkerületi vezetés csak akkor lehet eredményes, ha vezetők megosztják a feladataikat és mindig a közös célt szem előtt tartva munkálkodnak. Szeretném, ha szolgálatommal elő tudnám segíteni a püspöki hivatal mindennapi gördülékeny működését. Szeretném, ha 21. század informatikai lehetőségeit kerületi szinten is minél jobban kihasználnánk. Jogászként sajnos azt tapasztalom, hogy egyháztagjaink lelkészeink nehezen igazodnak el egyházi törvényeink előírásai között, és ehhez sajnos a törvények nem mindig egyértelmű szövegezése is hozzájárul. Fontosnak tartanám, ha legalább egyházkerületi szinten egységesen tudnánk értelmezni a jogszabályokat, hisz egy egyértelmű szabályozási környezetben kevesebb konfliktus képződik, és a kialakult vitákba is könnyebben lehet dönteni. „Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.” (Ézs. 30:18) Dr. Nemes Pál